Privacy en cookie beleid

Privacyverklaring

Persoonsgegevens van onze website bezoekers en/of winkel bezoekers is voor MvE Tweewielers van groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld.

Verwerkingsverantwoordelijke

Jan de Graaf tweewielers wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is gevestigd aan Lepelaarsingel 236-238, 3136 PE Vlaardingen. Is bereikbaar op telefoonnummer 010-236 37 21 of via e-mail info@mvetweewielers.nl.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle gegevensverwerkingen die door MvE Tweewielers worden gedaan en voor alle door haar beheerde websites. De functionaris gegevensbescherming van MvE Tweewielers is mevrouw Esther Huigen te bereiken via e-mail info@mvetweewielers.nl of 010-236 37 21.

Waarvoor en op welke grondslag verwerken wij uw gegevens

MvE Tweewielers verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • MvE Tweewielers doet aan e-mail marketing om u te informeren over nieuwe producten, diensten en acties. Na ontvangst van een nieuwsbrief kunt u zich ter alle tijden uitschrijven.

Over wie verwerken wij persoonsgegevens.

MvE Tweewielers verwerkt de persoonsgegevens van (voormalig) klanten, prospect, bezoekers van onze website en overige belanghebbende en geïnteresseerden.

Wie ontvangen de gegevens

MvE Tweewielers verstrekt de gegevens uitsluitend aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en onze organisatie.

Onze data gegevens worden uitgelezen door:

 • CycleSoftware (kassa systeem)
 • Accel (leverancier)
 • Dynamo Retail Group B.V.
 • Gransier (leverancier)
 • Kruitbosch
 • SendinBlue (mailing)
 • Enra (verzekering)
 • Unigarant (verzekering)
 • King (verzekering)
 • FietsZeker (verzekering)
 • Verzekering maatschappijen van klanten rondom schade aan hun voertuig.

Met al deze partijen zijn overeenkomsten afgesloten waarin bepaald is welke activiteiten zijn in opdracht en onder gezag en instructie van MvE Tweewielers.

mogen uitvoeren. Deze partijen mogen de gegevens niet voor eigen of andere doeleinden verwerken of gebruiken.

Wij zullen uw gegevens niet aan derden verhuren, verkopen of op andere wijze verstrekken voor commerciële doeleinden.

E-mail

Indien u door MvE Tweewielers op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe producten, diensten en acties, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan zullen wij deze aan u toezenden. Deze toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeld link in onze e-mail nieuwsbrief of door een e-mail te sturen aan: info@mvetweewielers.nl onder vermelding van afmelding nieuwsbrief.

Hoelang bewaren wij uw gegevens

Jan de Graaf tweewielers hanteert bij de volgende bewaartermijnen:

 • Contactgegevens worden verzameld in ons kassa systeem (CycleSoftware), het personeel van MvE Tweewielers kan deze gegeven inzien.
 • Informatieverzoeken, klachten: 3 jaar na afhandeling van uw verzoek of klacht.
 • Blokkering van uw gegevens: zolang wettelijk voorgeschreven is om uitvoering te geven aan uw verzoek tot blokkering.

Beveiliging

De toegang tot uw gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van MvE Tweewielers toegang hebben tot uw gegevens voor zover zij dit nodig hebben voor de uitoefening van uw functie.

Onze website is zodanig beveiligd dat persoonsgegevens die u op onze website invult via een beveiligde verbinding aan onze organisatie worden verzonden.

Uw rechten

Een ieder over wie MvE Tweewielers persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om inzage in de eigen persoonsgegevens te vragen. Mocht blijken dat uw gegevens feitelijk niet juist zijn, dan kunt u deze gegevens laten corrigeren. Daarnaast hebt u recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat de gegevens die onze organisatie verwerkt op grond van uw toestemming of op basis van de overeenkomst, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden overgedragen. Wilt u gegevens in het geheel laten verwijderen, dan kunt u dit kenbaar maken aan onze organisatie. Wij zullen uw gegevens dan verwijderen vanaf het moment dat er geen sprake is van nog na te komen (financiële) verplichtingen.

Indien u een van uw rechten wenst in te roepen, dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen aan: info@mvetweewielers.nl onder vermelding van inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht). MvE Tweewielers zal ervoor zorgen dat uw verzoek binnen de hiervoor wettelijk vastgestelde termijn wordt afgehandeld.

Blokkering van uw gegevens voor marketing

Indien u door MvE Tweewielers in het geheel niet meer op de hoogte wilt worden gehouden van relevante producten en diensten of acties, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@mvetweewielers.nl onder vermelding van “Blokkering”. Wij zullen uw contactgegevens dan blokkeren, zodat u niet meer door onze organisatie wordt benaderd.

Social Media

Onze organisatie gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten, geïnteresseerden en bezoekers van de website over onze organisatie, diensten en activiteiten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen, die via social media kenbaar worden gemaakt, te beantwoorden. Wij volgen hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Instagram, Google mijn bedrijf en e-mailmarketing.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij (persoons-) gegevens vast zullen leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@mvetweewielers.nl.

Cookies

MvE tweewielers maakt bij het aanbieden van haar diensten op de website gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schrijf van uw computer, laptop, tablet of smartphone wordt opgeslagen of uitgelezen of in de sessie van uw browser staat.

Onze organisatie maakt gebruik van analytics (Google) om inzicht te krijgen in de vraag hoe bezoekers onze website bereiken en hoe de website wordt gebruikt. In verband daarmee worden via onze website cookies geplaatst. De informatie die door Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd zonder dat uw IP-adres wordt doorgegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan die informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt.

De cookies die Google Analytics zet zijn de volgende:

Een cookie die een ID geeft aan uw browser. Via dit ID worden de unieke paginabezoeken berekend maar er worden geen persoonsgegevens aan gekoppeld. Aangezien het ID niet vaak hoeft te wijzigen heeft deze een duur van 2 jaar (_utma).

Een cookie de sessie van de gebruiker aan duidt. Als u bijvoorbeeld ’s morgen om 9 uur de website bezoekt tot 10 uur dan is dit één sessie. Wanneer u ’s middags om 3 uur nog een keer de website bezoekt, is dit een nieuwe sessie (_utmc) Omdat u tussendoor kunt pauzeren, voordat een nieuwe sessie wordt gestart, staat dit cookie op 30 minuten (_utmb). Een cookie houdt tevens bij waar u vandaan bent gekomen. Dit cookie wordt geüpdatet per pagina-weergave en heeft een duur van 6 maanden (_utmz)

Ten slotte wordt een cookie geplaatst om de verzoeksnelheid

Cookies verwijderen
Uiteraard kunt u de cookies die op uw computer, laptop, smartphone worden geplaats, altijd verwijderen. De wijze waarop cookies verwijderd kunnen worden, hangt af van de door u gebruikte internet browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari etc.) Raadpleeg uw internet browser voor instructie over de wijze waarop u cookies kunt verwijderen.

Andere websites
Op de website van onze organisatie kunt u links naar andere websites aantreffen. MvE tweewielers kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens door die partijen. Lees hiervoor het privacy beleid, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens

Indien u van mening bent, dat MvE tweewielers in strijd handelt met dit privacy beleid of geldende privacy wetgeving of onzorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijde een klacht bij ons indienen via info@mvetweewielers.nl of via telefoonnummer 010-236 37 21 . Uiteraard zullen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen om te zorgen dat uw klacht wordt opgelost. Indien u van mening bent, dat uw klacht niet naar tevredenheid door ons is opgelost, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Vragen

Indien u na het lezen van het privacy beleid vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met ons via info@mvetweewielers.nl of via telefoonnummer 010-236 37 21 .

Wijzigingen

MvE tweewielers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens of in het privacy beleid zullen wij tevens kenbaar maken via de website www.mvetweewielers.nl en andere door haar gebruikte communicatiekanalen.

Vlaardingen, 23-05-2023